główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 173/XXVII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

Uchwała Nr 173/XXVII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Janów uchwala: 
§ 1. 
Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów
 
/-/ Małgorzata Grzywna