główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 163/XXVI/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr 163/XXVI/12
Rady Gminy Janów
z dnia 12 grudnia 2012 roku

 
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 11 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 11 600,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów
 
/-/ Małgorzata Grzywna