główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 162/XXVI/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.

Uchwała Nr 162/XXVI/12
Rady Gminy Janów
z dnia 12 grudnia 2012 roku

 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2012 roku.
 
§ 2 
Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do 30 listopada 2020 roku.  
§ 3
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów
 
/-/ Małgorzata Grzywna