główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 161/XXVI/12 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ludwika Heinscha.

Uchwała Nr 161/XXVI/12
Rady Gminy Janów
z dnia 12 grudnia 2012 roku

 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ludwika Heinscha
 
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, ze zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:

§1.
 
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Ludwika Heinscha w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 28 Komitetu Wyborczego Wyborców Sławomira Krzyształowskiego, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów
 
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów
 
/-/ Małgorzata Grzywna