główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 160/XXV/12
Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego dla projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion; 
§ 2. 
Ustala się wkład własny na realizację zadania pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów", na lata 2013-2015 w wysokość 87 305,77 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy zł) 
§ 3. 
Środki finansowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion; 
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 5. 
Traci moc Uchwała Nr 147/XXIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodnicząca Rady
Gminy Janów 
/-/ Małgorzata Grzywna