główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 159/XXV/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr 159/XXV/12
Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
W Uchwale Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych: 
1. uchyla się Załącznik Nr 2 i nadaje mu treść jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały; 
2. uchyla się Załącznik Nr 4 i nadaje mu treść jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały; 
3. uchyla się Załącznik Nr 6 i nadaje mu treść jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały. 
§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Przewodnicząca Rady
Gminy Janów 


Małgorzata Grzywna