główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 158/XXV/12 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.

Uchwała Nr 158/XXV/12
Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) orazObwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M. P. poz. 587 z 14 sierpnia 2012 r.), 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Ustala się wysokość opłaty targowej: 
1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł; 
2) za zajęcie miejsca do 6,00m2 – 15,00 zł; 
3) powyżej 6,00m2 do 12,00m2 – 25,00 zł; 
4) powyżej 12,00m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł. 
§ 2. 
Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 757,79 zł. 
§ 3. 
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. 
§ 4. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
§ 5. 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów. 
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 
§ 6. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 7. 
Traci moc Uchwała Nr 90/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok. 
§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Przewodnicząca Rady
Gminy Janów 

/-/ Małgorzata Grzywna