główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 156/XXV/12 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

Uchwała Nr 156/XXV/12
Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty: 
1) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej; 
2) służące do wykonywania zadań statutowych z zakresu upowszechniania kultury, w szczególności: 
a) na działalność biblioteczną; 
b) na potrzeby wystaw i galerii; 
c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej; 
3) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej; 
4) publiczne place zabaw; 
5) stanowiące minie gminne, nie przekazane w posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w posiadaniu bez tytułu prawnego; 
6) wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. 
§ 2. 
Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. 
§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
Traci moc Uchwała Nr 88/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego. 
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
Przewodnicząca Rady
Gminy Janów 


/-/ Małgorzata Grzywna