główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 155/XXV/12 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.

Uchwała Nr 155/XXV/12
Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. z dnia 8 października 2012 r. (M. P. z dnia 12 października 2012 r. poz. 743). 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów: 
1. Od gruntów: 
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,75 zł; 
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni – 4,50 zł; 
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,20 zł. 
2. Od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,45 zł; 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 16,00 zł; 
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,65 zł; 
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,63 zł; 
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej – 4,92 zł, 
w tym: 
- od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,66 zł. 
3. Od wartości budowli lub ich części , o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %. 
§ 2. 
Ustala się podatek od środków transportowych na 2013 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 
§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
Traci moc Uchwała Nr 87/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok. 
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Przewodnicząca Rady
Gminy Janów 

/-/ Małgorzata Grzywna