główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 154/XXV/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów.

Uchwała Nr 154/XXV/12
Rady Gminy Janów
z dnia 23 listopada 2012 roku

 
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów
  
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Janów wybrana została:
 
Pani Małgorzata Grzywna
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Krzysztof Szczepanek