główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 153/XXV/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów.

Uchwała Nr 153/XXV/12
Rady Gminy Janów
z dnia 23 listopada 2012 roku

 
 
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze. zm.)
 
 
Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1
 
Przyjmuje się rezygnację  radnego Pana Ludwika Heinscha z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów w związku ze złożeniem rezygnacji w dniu 30.10.2012r.
 
§ 2
 
Traci moc Uchwała Nr 1/I/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Krzysztof Szczepanek