główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 151/XXIV/12 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Uchwała Nr 151/XXIV/12
Rady Gminy Janów

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze. zm.), oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze. zm.), Rada Gminy Janów uchwala: 
§ 1. 
W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 146/XXIII/12 z dnia 21 września 2012r., wprowadza się następujące zmiany: 
1. zmienić załącznik do statutu i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały 
2. w §1 ust. 3 zmienić pkt 4) i nadać mu następujące brzmienie: „4) wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony przez Wojewodę Śląskiego  
3. w §3 dodać ust. 7 w następującym brzmieniu: „7. Zakład wykonuje działalność leczniczą w Przedsiębiorstwie pod nazwą: Przychodnia Rodzinna w Janowie." 
4. w §4 zmienić ust. 3 i nadać mu następujące brzmienie. „3. Świadczenia zdrowotne Zakład udziela w zakresie: 
1) Podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i medycyny szkolnej. 
2) Specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z zakresu: otolaryngologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, neurologii, dermatologii, reumatologii, rehabilitacji, chorób płuc. 
3) Fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej. 
4) Świadczeń pielęgniarskich, środowiskowej opieki pielęgniarskiej, położnej środowiskowej oraz pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej. 
5) Wykonywania badań diagnostycznych i pobierania materiałów do badań analityki medycznej. 
6) Orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, w tym orzekania o czasowej niezdolności do pracy, 
7) Wykonywania badań profilaktycznych, badań kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy, 
8) Profilaktyki, profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia” 
5. w §7 zmienić ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie „2. Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Podmiotowi Tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 
1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 
2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 
3) przyznawania Dyrektorowi nagród, 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem," 
6. w §7 zmienić ust. 3 i nadać mu następujące brzmienie: „3. Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 
1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
3) kredytów bankowych lub dotacji, 
4) podziału zysku, 
5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 
6) regulaminu organizacyjnego.” 
7. w §7 dodać ust. 3a w następującym brzmieniu: „3a Do zadań Rady Społecznej należy ponadto: 
1) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 
2) wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i niniejszym statucie.” 
8. w §8 zmienić ust. 1 i nadać mu następujące brzmienie: „1. w skład Przedsiębiorstwa, o którym mowa w §3 ust. 7, wchodzą: 
1) Poradnia lekarza POZ w Janowie, 
2) Poradnia dla dzieci w Janowie, 
3) Poradnia lekarza POZ w Żurawiu, 
4) Poradnia lekarza POZ w Bystrzanowicach, 
5) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Gimnazjum w Piasku, 
6) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Złotym Potoku, 
7) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie, 
8) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lusławicach, 
9) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lgoczance, 
10) Poradnia chorób płuc w Janowie, 
11) Poradnia chirurgii ogólnej w Janowie, 
12) Poradnia chirurgii dziecięcej w Janowie, 
13) Poradnia neurologiczna w Janowie, 
14) Poradnia dermatologiczna w Janowie, 
15) Poradnia otolaryngologiczna w Janowie, 
16) Poradnia reumatologiczna w Janowie, 
17) Poradnia rehabilitacyjna w Janowie, 
18) Gabinet fizjoterapii w Janowie, 
19) Poradnia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Janowie, 
20) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Janowie 
21) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Żurawiu 
22) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Bystrzanowicach 
23) Punkt szczepień w Janowie 
24) Punkt szczepień w Żurawiu 
25) Punkt szczepień w Bystrzanowicach” 
§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch