główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 149/XXIII/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złoty Potok

Uchwała Nr 149/XXIII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złoty Potok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Nadać nazwę ulicy w miejscowości Złoty Potok dla nieruchomości (drodze) oznaczonej jako działka nr 1071 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ul. Wrzosowa” . 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch