główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 148/XXIII/12 w sprawie zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego zadania realizowanego w ramach Wieloletniego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"

Uchwała Nr 148/XXIII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 21 września 2012 roku

 
w sprawie zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego zadania realizowanego w ramach Wieloletniego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy Janów uchwala:
 
§1
 
Zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego dla realizacji zadania w ramach: Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno – komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”.
 
§2
 
Ustala się wkład własny na realizację zadania określonego w §1 w wysokości 6 650,00 zł.
 
§3
 
Środki finansowe, o których mowa w §2 zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania finansowania z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno – komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”.
 
§4
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch