główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 147/XXIII/12 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Uchwała Nr 147/XXIII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 21 września 2012 roku
 
 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Gminy uchwala:
 
§1
 
Zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego dla projektu: "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów",, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion;
 
§2
 
Ustala się wkład własny na realizację zadania pt. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów", na lata 2013-2015 w wysokość 87 305,77 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy zł)
 
§3
 
Środki finansowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion;
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch