główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 146/XXIII/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Uchwała Nr 146/XXIII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze. zm.), oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze. zm.), Rada Gminy Janów uchwala: 
§ 1. 
Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały 
§ 2. 
Tracą moc: Uchwała Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, Uchwała Nr 238/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, Uchwała Nr 62/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów oraz Uchwała Nr 260/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 
§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch