główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 144/XXII/12 w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Uchwała Nr 144/XXII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
 
Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
 
Ustala się liczbę przedstawicieli wybranych przez Radę Gminy Janów do składu Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów na 7 osób.
 
§ 2.
Powołuje się Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w następującym składzie:
1. Przewodniczący Rady Społecznej: Sławomir Krzyształowski  
2. Członkowie:
a) Ewa Piekarska - przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Janów:
-   Danuta Tomza
-   Artur Słabosz
-   Robert Lipowicz
-   Henryk Srokosz
-   Piotr Zatoń

§ 3.
Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w dniu 4 września 2012 r.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5.
Tracą moc uchwały:
-   Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów oraz
-   Nr 35/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch