główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 143/XXII/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr 143/XXII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 42 ust 7 pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela/ tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674/ i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn zm./ Rada Gminy uchwala po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, co następuje:
 
§ 1
 
Dyrektorom szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych określonych w odrębnych przepisach według norm wyszczególnionych w tabeli:
 
Tabela tygodniowego wymiaru godzin

Stanowisko – szkoła
Tygodniowe pensum dydaktyczne
Dyrektor przedszkola;  
 - 14 godzin
Dyrektor szkoły podstawowej:
 - 6 godzin
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Wicedyrektor 
 -  5 godzin 
 
- 14 godzin
Dyrektor gimnazjum :
 -  4 godzin
Pedagog szkolny
 - 25 godzin
Logopeda
 - 25 godzin  

 
§ 2
 
Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w §1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z dniem w którym nauczyciel przestał pełnić to stanowisko. 
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr 53/VIII/2007 r. w sprawie określania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi z dniem 1 września 2012 roku.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch