główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 138/XXII/12 w sprawie aktualności miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów.

Uchwała Nr 138/XXII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 
w sprawie aktualności miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
W oparciu o „Ocenę aktualności miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, stwierdza się:
1)   konieczność aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów,
2)   konieczność aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów 
/-/ Ludwik Heinsch
Załączniki:
Uzasadnienie 81 KB