główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 137/XXII/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Uchwała Nr 137/XXII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13) 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
1. Umożliwić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały. 
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały. 
§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch