główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 136/XXII/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z. o.o.

Uchwała Nr 136/XXII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 
 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z. o.o.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z późn. zmianami),w związku z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2012 r. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r.
 
Rada Gminy Janów  
uchwala:
 
§ 1
 
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o..
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch