główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 128/XXI/12 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.

Uchwała Nr 128/XXI/12
Rady Gminy Janów
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§1.

Ustalić dla sołtysów z terenu Gminy Janów zryczałtowaną dietę za udział w posiedzeniach Rady Gminy Janów w kwocie 150,00 zł.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§3.

Traci moc uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Ludwik Heinsch

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXI/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała Nr 134/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Uchwała Nr 133/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.
Uchwała Nr 132/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.
Uchwała Nr 131/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok.
Uchwała Nr 130/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2012 rok.
Uchwała Nr 129/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok.
Uchwała Nr 128/XXI/12 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.
Uchwała Nr 127/XXI/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr 126/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr 125/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr 124/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr 123/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2011 rok.
Uchwała Nr 122/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2011 rok.
Uchwała Nr 121/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2011 rok.
Uchwała Nr 120/XXI/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.