główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 127/XXI/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 127/XXI/12
Rady Gminy Janów
z dnia 22 czerwca 2012 roku

 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
1. Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/VIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
2. Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXI/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała Nr 134/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Uchwała Nr 133/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.
Uchwała Nr 132/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.
Uchwała Nr 131/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok.
Uchwała Nr 130/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2012 rok.
Uchwała Nr 129/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok.
Uchwała Nr 128/XXI/12 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.
Uchwała Nr 127/XXI/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr 126/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr 125/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr 124/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr 123/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2011 rok.
Uchwała Nr 122/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2011 rok.
Uchwała Nr 121/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2011 rok.
Uchwała Nr 120/XXI/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.