główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 118/XX/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.

Uchwała Nr 118/XX/12
Rady Gminy Janów
z dnia 30 maja 2012 roku

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na :
-   pokrycie planowanego deficytu budżetu 2012 roku w kwocie 500 000,00 zł,
-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.
 
§ 2
 
Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do 30 kwietnia 2020 roku.
 
§ 3
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch