główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 117/XX/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

Uchwała Nr 117/XX/12
Rady Gminy Janów
z dnia 30 maja 2012 roku

 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
 
Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w miejscowości Złoty Potok, przyjętego Uchwałą Nr 217/XXXVI/2005 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2005 r., w zakresie dotyczącym obszaru położonego
w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska.
 
§ 2.
 
Granice obszaru objętego zmianą planu określono na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
     
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch