główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 116/XX/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.

Uchwała Nr 116/XX/12
Rady Gminy Janów

z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Janów uchwala: 
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
 
§ 1. 
Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie po stwierdzeniu, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 46/X/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. - II edycja oraz w związku z Uchwałą Nr 75/XI/11 Rady Gminy Janów z dnia 3 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. 
§ 2. 
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, zwaną dalej „planem", dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
2. Granice obszaru objętego planem, wyznaczone są na rysunku planu. 
§ 3. 
1. Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała i część graficzną, w formie rysunku planu, wykonanego w skali 1:1000, będącego integralną częścią uchwały. Rysunek planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
2. Załącznik nr 2 stanowi – rozstrzygnięcie Rady Gminy Janów o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
3. Załącznik nr 3 stanowi - rozstrzygnięcie Rady Gminy Janów o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie. 
§ 4. 
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) ustawie - należy przez to rozumieć, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami); 
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Janów; 
3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi? 
4) obszarze – należy przez to rozumieć, obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu; 
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania lub użytkowania dominujący na danym terenie, któremu podporządkowane są inne sposoby użytkowania, określone jako dopuszczalne; 
6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, który wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe; 
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć ustalenie planu określające linię ograniczającą przestrzeń lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej; 
8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach jednej działki budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych; 
9) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zieleń, o funkcji kompozycyjnej, estetycznej, ozdobnej, izolacyjnej; 
10) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem, nie będący znakiem drogowym lub informacyjnym ustawionym przez gminę. 
2. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia: 
1) obiekt budowlany, budynek, odpowiadają przepisom i definicjom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 
2) powierzchnia biologicznie czynna, odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
3) pozostałe określenia użyte w niniejszej uchwale, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych. 
§ 5. 
Plan ustala przeznaczenie oraz określa sposoby oraz warunki zabudowy terenów 
1. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są: 
1) ustalenia ogólne, zawarte w rozdziale 2, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem, obejmujące m.in.: zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, szczególne warunki zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, w tym minimalne wskaźniki liczby miejsc parkingowych; 
2) ustalenia szczegółowe, zawarte w rozdziale 3, obowiązujące dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, obejmujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy i gabaryty obiektów; 
3) przepisy końcowe, zawarte w rozdziale 4, obejmujące m.in. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36. ust.4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Następujące oznaczenia graficzne, zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole identyfikujące i oznaczenia definiujące przeznaczenie terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, określające: 
a) teren zabudowy obiektami biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków – NO1, 
b) tereny zieleni urządzonej - NO2. 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu. 
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem 
§ 6. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania trenu 
1. Zapewnienie ładu przestrzennego na obszarze objętym planem wymaga: 
1) sytuowania nowych obiektów, stanowiących rozbudowę oczyszczalni ścieków, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 
2) stosowania rozwiązań architektonicznych, uwzględniających konieczność ukształtowania przestrzeni, tworzącej harmonijną całość, z uwzględnieniem uporządkowanych relacji wszelkich wymagań: funkcjonalnych, środowiskowych, kompozycyjno-estetycznych; 
3) stosowania rozwiązań odpowiadających osobom niepełnosprawnym; 
4) wykorzystania istniejącej zieleni dla nowych, ustalonych w planie sposobów użytkowania terenów. 
2. Dla kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów wprowadza się: 
1) nakaz ujednolicenia: gabarytów projektowanych obiektów, uwzględniając technologię oczyszczania ścieków; 
2) stworzenia układu komunikacyjnego dla sprawnej obsługi komunikacyjnej obszaru, w oparciu o projektowane drogi wewnętrzne. 
§ 7. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
1. Ustala się następujące zasady utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska: 
1) nakaz ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności do granic nieruchomości, do której użytkownik posiada tytuł prawny; 
2) wielkość powierzchni biologicznie czynnej, w stosunku do powierzchni terenu – min. 25%; 
3) nakaz zachowania zieleni wysokiej, w ilości możliwie maksymalnej, uwzględniając możliwości realizacyjne budowy elementów oczyszczalni ścieków oraz uzupełnianie zieleni; 
4) nakaz realizacji zieleni ozdobno-dekoracyjnej, od strony drogi wojewódzkiej nr 793, w pasie szerokości min. 5 m; 
5) nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej i niskiej, dla wytworzenia stref zieleni oddzielającej od terenów zewnętrznych; 
6) nakaz urządzenia miejsc w ciągu technologicznym do usuwania zanieczyszczeń biologicznych – dezynfekcja ścieków. 
2. Dopuszcza się niwelację terenu. 
3. Nakazuje się, aby glebę z wykopu zagospodarować na terenie oczyszczalni, a nadkład zagospodarować na innych terenach niekorzystnie przekształconych. 
4. Nakazuje się zapewnienie hermetyzacji urządzeń i obiektów oraz zastosowanie wentylacji odciągowej zapewniającej usunięcie odorów w biofiltrach. 
§ 8. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
1. Obszar objęty planem powiązany jest z zewnętrznym i ponadlokalnym układem komunikacyjnym poprzez drogę wewnętrzną, zlokalizowaną poza granicami planu. 
2. Ustala się następujące zasady modernizacji i rozbudowy i budowy systemu komunikacji drogowej: 
1) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych w granicach terenu NO1, pod warunkiem, że ich przebieg nie będzie ograniczał możliwości zagospodarowania terenu, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu? 
2) ustala się szerokość pasa drogowego dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu, nie mniejszą, niż określona w przepisach dotyczących dróg pożarowych. 
3. Ustala się wymóg urządzenia, miejsc postojowych w ilości odpowiadającej 100% zapotrzebowania w zakresie parkowania, co najmniej 2 miejsca postojowe dla pojazdów obsługi technicznej obiektu. 
§ 9. 
Zasady i warunki scalania i podziału terenów objętych planem 
1. Na terenach objętych planem, nie ustala się zasad scalania i podziału nieruchomości. 
2. Ustala się, że linie rozgraniczające wyznaczające w planie tereny, mogą stanowić granice ewidencyjne działek. 
§ 10. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
1. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) przeznaczenie podstawowe: mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków; 
2) zaopatrzenie obiektów budowlanych w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 
3) zaopatrzenie obiektów budowlanych w energię cieplną, na bazie ekologicznych źródeł; 
4) zaopatrzenie obiektów budowlanych w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej; 
5) sposoby postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi: 
a) dopuszcza się odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną, 
b) dopuszcza się odprowadzanie do rzeki Wiercicy po wstępnym oczyszczeniu, 
c) nakazuje się, aby wody opadowe z terenów ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, poddać procesowi podczyszczania przed skierowaniem ich do odbiornika, 
d) nakazuje się, aby wody z miejsc czasowego magazynowania osadów ścieków i odpadów, skierować do procesu oczyszczania. 
2. Ustala się następujące zasady budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) budowę nowych sieci, należy realizować w granicach objętych planem; 
2) dopuszcza się realizację urządzeń telekomunikacyjnych, będących inwestycją celu publicznego, z zakresu łączności publicznej. 
 
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania 
§ 11. 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem NO1 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń, urządzenia infrastruktury technicznej, w tym drogi wewnętrzne o parametrach określonych w § 8 ust. 2 pkt 2, miejsca postojowe w ilości określonej w § 8 ust. 3. 
2. Ustala się następujące zasady użytkowania terenu: 
1) nakaz zaspokojenia w ramach terenu wszystkich potrzeb parkingowych wynikających z projektowanej funkcji? 
2) dopuszczalne powiązanie funkcjonalne z istniejącymi obiektami, pozostającymi poza granicami planu; 
3) ustala się nakaz urządzenia miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych i osadów jako wyodrębnionego, utwardzonego miejsca. 
3. Ustala się, wskaźnik wielkości całkowitej powierzchni zabudowy, do całkowitej powierzchni terenu min. 0,3 – max. 0,75. 
4. Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, w stosunku do powierzchni terenu, na nie mniej niż 25%. 
5. Dopuszcza się, lokalizację wolnostojących urządzeń telekomunikacyjnych, będących inwestycją celu publicznego, z zakresu łączności publicznej. 
6. Zakazuje się lokalizacji budowli służących reklamie, w tym urządzeń reklamowych i innych nośników reklamowych w jakiejkolwiek formie. 
7. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych. 
8. Dopuszcza się realizację budynków związanych z procesem technologicznym oczyszczalni ścieków i ustala się: 
1) kształtowanie dachów: 
a) geometria dachu – dach dwuspadowy, symetryczny lub wielospadowy, 
b) kąt nachylenia połaci – od 30-45º, kierunek kalenicy – wynikający z uwarunkowań technologicznych. 
2) gabaryty projektowanych budynków – jedna kondygnacja naziemna, z możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe. Wysokość kalenicy do 9 m, liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy; 
3) kolorystyka projektowanych budynków w kolorach pastelowych, nie kontrastujących z otoczeniem. 
9. Ustala się, kształtowanie ogrodzenia o parametrach: 
1) wysokość – min. 2 m nad poziomem terenu; 
2) co najmniej 80% powierzchni ogrodzenia, mierzonej po obrysie zewnętrznym w rzucie na płaszczyznę pionową, stanowić ma siatka ogrodzeniowa lub elementy metalowe ażurowe na słupkach z podmurówką. 
§ 12. 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem NO2 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona dekoracyjno-ozdobna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – realizacja ciągu pieszo-rowerowego i elementów infrastruktury technicznej. 
§ 13. 
Określenie stawek procentowych, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
Ustala się stawki procentowe, służące do naliczania jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Wójta gminy Janów, w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, objętych ustaleniami planu, w wysokości 0,01 %. 
Rozdział 4.
Przepisy końcowe 
§ 14. 
W części odnoszącej się do terenu objętego zmianą planu, traci moc uchwała nr 217/XXXVI/2005 RADY GMINY JANÓW z dnia 2 sierpnia 2005 r. 
§ 15. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 16. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch