główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 112/XIX/12 w sprawie uchwalenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Uchwała Nr 112/XIX/12
Rady Gminy Janów
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 
 
w sprawie uchwalenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
 
Na podstawie art. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch