główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 114/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok

Uchwała Nr 114/XIX/12
Rady Gminy Janów
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U.  z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zapoznaniu się z uchwałą Nr 2 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2011.
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok.
 
§ 2
 
Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch