główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 113/XIX/12 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"

Uchwała Nr 113/XIX/12
Rady Gminy Janów
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 
w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r. z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Zaopiniować pozytywnie projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch