główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 110/XVIII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr 110/XVIII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 30 stycznia 2012 roku

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 12 UchwałyNr 105/XVII/12Rady Gminy Janów z dnia  24 stycznia 2012 roku i nadaje mu się treść:
§ 12
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6 027 381,00 zł w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
2 000 000,00 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 745 825,00 zł w tym spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00 zł.
3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 281 556,00 zł.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Szczepanek