główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2012

 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 054 709,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 
 

- dochody bieżące 
14 744 675,00 zł 
- dochody majątkowe 
4 310 034,00 zł 

 
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 336 265,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 
 

- wydatki bieżące 
14 372 092,00 zł 
- wydatki majątkowe 
5 964 173,00 zł 

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 281 556,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi. 
Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 080 009,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 798 453,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. 
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku zgodnie z załącznikami Nr 7. 
Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł. 
Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 40 000,00 zł. 
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 545 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012roku w kwocie 5 964 173,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5. 
W budżecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną w wysokości 98 000,00 zł, 
2. celową w wysokości 94 000,00 zł z przeznaczeniem na: 
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34 000,00 zł, 
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 60 000,00 zł. 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6 044 278,00 zł w tym na: 
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00zł. 
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 745 825,00 zł w tym spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00. 
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00 zł. 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym. 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00 zł. 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.