główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XVII/12 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlec.

Uchwała Nr 109/XVII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlec 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) 
 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Nadać nazwy ulicom w miejscowości Siedlec: 
1. nieruchomości (drodze) oznaczonej jako działki nr 633/2 oraz 274/5 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Spacerowa”. 
2. nieruchomości (drodze) oznaczonej jako działka nr 625 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Sosnowa”. 
3. nieruchomości (drodze) oznaczonej jako działka nr 622 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 – „ulica Brzozowa”. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Janów 

/-/ Ludwik Heinsch