główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 108/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 roku

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki
 
 
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm).
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
  Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch