główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/XVII/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 107/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 roku

 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.
 
§ 3
 
Uchyla się Uchwałę Nr 39/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.
 
 
 
  Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch