główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 106/XVII/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

Uchwała Nr 106/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 roku

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji
 
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm. )
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Udzielić Policji pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) na zakup środka transportowego w postaci nie oznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Poczesnej.
 
§ 2
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach w zakresie określonym w § 1 uchwały.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch