główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 105/XVII/12 w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 
 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 054 709,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 
 

- dochody bieżące 
14 744 675,00 zł 
- dochody majątkowe 
4 310 034,00 zł 

§ 2. 
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 336 265,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 
 

- wydatki bieżące 
14 372 092,00 zł 
- wydatki majątkowe 
5 964 173,00 zł 

§ 3. 
Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 281 556,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi. 
§ 4. 
Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 080 009,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 798 453,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. 
§ 5. 
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku zgodnie z załącznikami Nr 7. 
§ 6. 
1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł. 
2. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 40 000,00 zł. 
§ 7. 
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 545 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
2. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
§ 8. 
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku w kwocie 5 964 173,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
§ 9. 
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5. 
§ 10. 
W budżecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną w wysokości 98 000,00 zł, 
2. celową w wysokości 94 000,00 zł z przeznaczeniem na: 
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34 000,00 zł, 
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 60 000,00 zł. 
§ 11. 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
§ 12. 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6 044 278,00 zł w tym na: 
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00zł. 
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 745 825,00 zł w tym spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00. 
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00 zł. 
§ 13. 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym. 
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00 zł. 
§ 14. 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach. 
§ 15. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 16. 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Janów 


/-/ Ludwik Heinsch