główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr Działalności Regulowanej

 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Janów
Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janów jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Janów.
Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy
 

 
Wymagane dokumenty
 
1. Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Janów)
 
Miejsce złożenia dokumentów
 
Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska, 1 42-253 Janów
 
Opłaty
 
Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł
wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy Janów:
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Janów
nr konta: 06859100070330092502280008
 
Termin i sposób załatwienia sprawy
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Janów dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.
 
Podstawa prawna
art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006.225.1635 z późn. zm.)

 
Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Wójta Gminy Janów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Rejestr Działalności Regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Janów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości