główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr 103/XVI/11
Rady Gminy Janów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 880 057,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 880 057,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3
 
Uchyla się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 73/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 06 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch