główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 98/XVI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

Uchwała Nr 98/XVI/11
Rady Gminy Janów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
 
Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, przyjętego Uchwałą Nr 217/XXXVI/2005 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2005 r., wz. dotyczącym terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ul. Żurawskiej.
 
§ 2.
 
Granice obszaru objętego zmianą planu określono na mapie ewidencyjnej z częścią graficzną planu, o którym mowa wyżej, w skali 1:5 000 (załącznik graficzny do niniejszej uchwały), stanowiącej integralną część uchwały.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch