główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 93/XV/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XII/11 z dnia 26 października 2011r

Uchwała Nr 93/XV/11
Rady Gminy Janów
z dnia 9 grudnia 2011 roku

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XII/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1066 – S – DK46 – Zrębice – Siedlec – DW793” na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2) pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Rady Gminy Janów nr 85/XII/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1066 – S – DK46 – Zrębice – Siedlec – DW793” na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”:
1) uchyla się ust. 2 w § 1;
2) uchyla się § 2;
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch