główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyspolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

  

Zarządzenie Nr 109/2011
Wójta Gminy Janów
z dnia 19 września 2011 roku

 
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
 
Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Żurawiu w składzie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Lusławicach w składzie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 3
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Lgoczance w składzie stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia.
§ 4
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Piasku w składzie stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 5
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 w Siedlcu w składzie stanowiącym załącznik nr 5 do Zarządzenia.
§ 6
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Janowie w składzie stanowiącym załącznik nr 6 do Zarządzenia.
§ 7
Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7 w Złotym Potoku w składzie stanowiącym załącznik nr 7 do Zarządzenia.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 9
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w swojej siedzibie i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Janów
 
/-/ Sławomir Krzyształowski

  

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 169/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 170/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 171/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 172/2011 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2012 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 173/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 174/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 175/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 176/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 177/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 178/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 179/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 180/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 181/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 182/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 183/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 168/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 167/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 166/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 165/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 164/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 163/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego na stanowisku wydawania dowodów osobistych zgodnie z Umową Użyczenia Nr 1016/SOO/07 z dnia 09.02.2007 r. zawartą pomiędzy Centrum Personalizacji Dokum
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 160/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 159/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 158/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 157/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 156/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 155/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 154/2011 w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 153/2011 w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 152/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 8 kwietnia 2011 r w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynsu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 151/2011 w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 150/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 149/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 148/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 147/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 146/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 145/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 144/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 143/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 142/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 141/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 140/2011 w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 139/2011 w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 138/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 137/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 136/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 135/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "JURA 2011"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 134/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 133/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 132/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 131/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 130/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 129/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 128/2011 w sprawie powołania zespołu samooceny
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 127/2011 w sprawie określenia dnia 31 października 2011 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 5 listopada 2011 r. jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 126/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 125/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 124/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 123/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 122/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 121/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnoścą Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 120/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 119/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 118/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 117/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 116/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 115/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 114/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 392/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2010 w sprawie określenia zasad i przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych artystycznie.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 113/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 112/2011 w sprawie zmiany ustalenia dokumentacji zasad /polityki/ rachunkowości dla Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 111/2011 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnego w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 110/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości należących do Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyspolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paździ
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 108/2011 w sprawie powołania koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 107/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 106/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 105/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 104/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 103/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 102/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 101/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 100/2011 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 98/2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przetargu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 97/2011 w sprawi informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego za
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 96/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 95/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 94/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 93/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 92/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 91/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 87/2011 w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 86/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 85/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 84/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 83/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 82/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 81/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 80/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 79/2011 w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków stanowiących własność Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 78/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 77/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 76/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 74/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie, Gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 73/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 72/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 71/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, Gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 70/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 69/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 68/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 67/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie, gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 66/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 64/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, gm. Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 63/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 62/2011 w sprawie powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 60/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 59/2011 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2011 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 56/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 55/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 54/2011 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 53/2011 w sprawie określenia dnia 2 maja 2011 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 7 maja 2011 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 52/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie - użytecznych w Gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 51/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 50/2011 w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym "Zbieranie Puszek Aluminiowych"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49/2011 w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 48/2011 w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugiego i kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 47/2011 w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 46/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 45/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 44/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w 2011 roku.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 43/2011 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 42/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 41/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 40/2011 w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 39/2011 w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 38/2011 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 37/2011 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds wyborów - urzędnika wyborczego
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 36/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 35/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 34/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 33/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 242/2009 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 32/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania zaktualizowanego opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Janów poprzez wykonanie nowego planu.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 31/2011 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Janów w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 30/2011 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 29/2011 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sokole Pole
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 28/2011 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds wyborów - urzędnika wyborczego
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 27/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 26/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 25/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 24/2011 w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 246/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 23/2011 w sprawie odwołania członka Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 22/2011 w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Janów w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.