główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 90/XIII/11 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

Uchwała Nr 90/XIII/11
Rady Gminy Janów

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz. 622) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961 z dnia 25 października 2011 r.) 
Rada Gminy Janów uchwala: 
§ 1. 
Uchwała niniejsza: 
1. określa wysokość stawek opłaty targowej; 
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 
§ 2. 
Ustala się wysokość opłaty targowej: 
1. przy sprzedaży obnośnej - 7,00 zł 
2. za zajęcie miejsca do 6,00m2 - 15,00 zł 
powyżej 6,00m2 do 12,00m2 - 25,00 zł 
powyżej 12,00m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej - 2,00 zł 
§ 3. 
Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty: 728,64 zł. 
§ 4. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
§ 5. 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28. 
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 7. 
Traci moc uchwała Nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok. 
§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch


[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.