główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 89/XIII/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała Nr 89/XIII/11
Rady Gminy Janów

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) 
Rada Gminy Janów uchwala, co następuje: 
§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969 z dnia 25 października 2011 r.) z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 55,00 zł za 1 q . 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Traci moc uchwała Nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch