główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/XIII/11 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2012 r.

Uchwała Nr 87/XIII/11
Rady Gminy Janów

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M. P. Nr 95, poz. 961 z 25 października 2011) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. z dnia 20 października 2011 r. ( M. P. Nr 95, poz. 962 z 25 października 2011) 
Rada Gminy Janów uchwala, co następuje: 
§ 1. 
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów: 
1. Od gruntów: 
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,72 zł 
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni – 4,32 zł 
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,17 zł 
2. Od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,42 zł 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 15,60 zł 
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,21 zł 
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,43 zł 
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 4,73 zł w tym: 
- od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,34 zł 
3. Od wartości budowli lub ich części , o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2% . 
§ 2. 
Ustala się podatek od środków transportowych na 2012 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
Traci moc uchwała Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. i uchwała Nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 r. 
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch


[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.