główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 86/XIII/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr 86/XIII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 15 listopada 2011 roku 

 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 83 763,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2 
Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 83 763,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch