główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 85/XII/11 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793" na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Uchwała Nr 85/XII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 26 października 2011 roku

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793" na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.   Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu w roku 2012 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S – DK46 – Zrębice – Siedlec – DW793” na terenie Gminy Janów na zasadach określonych w odrębnej umowie.
2.   Projekt umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Upoważnia się Wójta Gminy Janów do podpisania umowy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchyla się uchwałę nr 76/XI/11 Rady Gminy Janów z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zawarcia umowy o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793" na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch