główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 84/XII/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. oceny działalności gminnych instytucji kultury

Uchwała Nr 84/XII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. oceny działalności gminnych instytucji kultury
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy Janów ds. oceny działalności instytucji kultury powołanych przez Gminę Janów.
 
§ 2
 
1.   Do zadań Komisji należy ocena działalności instytucji kultury (Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu, Muzeum Regionalne im Zygmunta Krasińskiego, Gminna Biblioteka Publiczna) pod względem organizacyjnym i finansowym;
2.   Komisja jest zobowiązana:
a)   opracować i przedstawić kompleksową ocenę działania w/w instytucji kultury w zakresie wskazanym w ust. 1;
b) przedstawić Radzie Gminy wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny;
3.   Komisja wykona zlecone zadania do dnia 4 stycznia 2012 roku.
 
§ 3
 
Ustala się następujący skład Komisji:
1)   Pan Paweł Stefaniak - Przewodniczący Komisji,
2)   Pan Jerzy Dudek - Wiceprzewodniczący Komisji,
3)   Pan Robert Lipowicz - członek Komisji,
4)   Pan Artur Słabosz - członek Komisji,
5)   Pan Henryk Srokosz - członek Komisji,
6)   Pan Włodzimierz Kozik - członek Komisji.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch