główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 83/XII/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł

Uchwała Nr 83/XII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 26 października 2011 roku

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 230 000,00 zł z przeznaczeniem na : - zagospodarowanie turystyczne stawu „Amerykan”.
 
§ 2
 
Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do 31 grudnia 2017 roku.
 
§ 3
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch