główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 81/XII/11 w sprawie przekazania zadań oświatowych

Uchwała Nr 81/XII/11
Rady Gminy Janów
z dnia 26 października 2011 roku

 
w sprawie przekazania zadań oświatowych
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§1
 
1. Przekazuje się Gminie Częstochowa realizację zadań w zakresie kształcenia ucznia w Gimnazjum dla dorosłych.
2. W związku z przekazaniem zadań przekazuje się związaną z tym subwencję oświatową za okres 01.09.2011 do 31.12.2011 roku.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Wójta Gminy Janów do zawarcia porozumienia z Gminą Częstochowa regulującego sposób przekazania zadań i subwencji.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch