główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 79/XII/11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015

Uchwała Nr 79/XII/11
Rady Gminy Janów

z dnia 26 października 2011 roku

 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 160 § 1 i art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późniejszymi zmianami).
 
Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Okręgowego w Częstochowie została wybrana:
Pani Michalina Migalska
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 Przewodniczący Rady
Gminy Janów
 
/-/ Ludwik Heinsch